Referat for Generalforsamling året 2018

Håndboldens Venners Generalforsamling
Frederikssund Hallen den 19. februar 2019
 
 
 
1 - Valg af dirigent
Fischer bød velkommen og foreslog Tommy Fritzen – valgt.
Tommy konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.
Medlemmerne er indkaldt
- via mail til alle medlemmer af klubben sendt 1. februar 2019
- via opslag på Facebook den 1. februar 2019
 
2 - Valg af 2 stemmetællere
Tommy foreslog Svend Thorsen og Merethe Skym – valgt.
Stemmetællerne konstaterede at der var 22 fremmødte og at alle var stemmeberettigede
 
3 - Bestyrelsens beretning
Fischer aflagde bestyrelsens beretning:
Bluser til alle
• Gaven for julen 2017 blev effektueret og godt modtaget.
• Den samlede udgift blev kr. 82.000 – og det var efter bestyrelsens opfattelse alle pengene værd.
• Dragterne blev i årets løb brugt heftigt, blandt andet til Holstebro Cup.
 
Generalforsamlingen 2018
• En generalforsamling afviklet i god rod og roden
• 23 til stede, 21 stemmeberettigede
• Vi er fortsat for få medlemmer, men til gengæld mange hjælpere.
 
Forårsfesten med ABBAcz og Dressed for Roxette
• Vi testede et nyt indhold med en vis kalkuleret risiko
• Et meget stille billetsalg, som gjorde at vi på et tidspunkt overvejede at aflyse
• Vi gennemførte og det lykkedes at skabe en rigtig god stemning, blandt andet fordi spisningen ved Caféen var en succes
• Vi kom ud med et lille plus på kr. 2.400
 
Ungdoms afslutning
• Formanden holdt som sædvanligt et indlæg om Vennerne og illustrerede vores støtte ved at klister ”100 kroner” på en spiller
• Vi bliver godt modtaget, men reelt kan vi ikke mærke den store effekt på f.eks. medlemstilgang
• Vi støttede ved at betale for kaffe og kage
 
Senior afslutning
• ”En fest” som de selv siger
• Nils repræsenterede Vennerne med speak til velkomsten.
 
Julefrokost med Sømændene, Back to the 80’s og DJ Gary
• Nyt koncept, hvor Vennerne har overtaget det fulde ansvar
• Det lykkedes at få en god partneraftale med LokalAvisen, en aftale der også gælder i 2019
• Der er strammet op fra brandmyndighedernes side, så vi fik afprøvet en nye opstilling
• Det blev et rigtigt godt arrangement, hvor begge bands levere en fest!
• Vi har et solidt og tillidsfuldt samarbejde med Café Frederikssund-hallen. Ting kan forbedres, men det virker.
• Vi solgte for lidt billetter, men til gengæld godt med drikkevarer.
• Vi kom ud med et tilfredsstillende overskud
 
Pedersholm
• Vi har en loftsrum på Pedersholm, der fungerer som vores fjernlager til blandt andet el udstyr, bluser og julepynt.
• Vi har i årets løb ryddet kraftigt op, blandt andet i materiel der tidlige blev brugt til sommerfesten.
• Kommunen er økonomisk presset og har i årets løb undersøgt mange besparelsesmuligheder, herunder nedlæggelsen af Pedersholm. Så vidt vides sker det ikke.
Hjemmeside, Facebook og Instegram
• LokalAvisen er fortsat den primære platform til markedsføring, men effekten af de elektroniske kanal er stigende
• Vi prøver os lidt frem og opsamler erfaring – det går ganske godt.
 
Samarbejde med klubben
• Vi har et godt, tillidsfuldt og ukompliceret samarbejde med HK73 bestyrelse
• Vi taler løbende sammen og sørger for at afstemme retning og tilskud
 
Tilskud
Vennerne har støttet med kr. 218.000:
• Kr. 82.000 til bluser til alle spillere og trænere (julegaven 2017)
• Kr. 20.000 til målmandsprojektet
• Kr. 83.000 til Holstebro
• Kr. 10.000 til håndboldskolen
• Kr. 15.000 til juleafslutningen
• Kr. 8.000 til diverse mindre anskaffelser
 
Planer for 2019
• Forårsfesten med Queen Machine
• Festivallen
   o Stepper op
   o Flere hjælpere
   o Tættere samarbejde
• Julefrokost med Dodo’s
• Loppemarked
Bestyrelsens beretning godkendt.
 
4 - Fremlæggelse af det reviderede regnskab (foreningens)
Gudrun fremlagde det reviderede regnskab.
Regnskabet godkendt
 
5 - Fremlæggelse af fondens reviderede regnskab
Gudrun fremlagde fondens regnskab til orientering.
? Anita Nielsen: Spørgsmål omkring hvorfor fonden skal have næsten 1 DKK mio stående.
Fritzen og Fischer: Det er historisk betinget og hænger sammen med fundats. I øjeblikket giver fonden ikke det store afkast, men i tidens løb er der ofte blevet udbetalt mellem 40.000 og 60.000 årligt.
Per: Klubben har tidligere haft økonomiske udfordringer og i netop sådanne situationer kan fonden bidrage.
Gudrun og bestyrelsen vil i den kommende periode undersøge mulighederne for reduktion / nedlæggelse af fonden, blot så vi er oplyst.
 
? Svend Thorsen: Spørgsmål omkring det ret voldsomme fald i obligationer.
Gudrun: Det hænger ammen med at obligationer er udtrukket, ikke at værdien er faldet.
 
6 - Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag til behandling.
 
7 - Fastlæggelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på kr. 100 for personligt medlemskab og kr. 500 for virksomhedsmedlemskaber.
Godkendt.
 
8 - Valg af bestyrelse (som jfr. vedtægternes § 5 stk. 1 afgår efter tur)
Formand Jørgen Fischer Genvalg
Sekretær Nils Harvest Genvalg
Bestyrelsesmedlem Johnny Lunftoft Genvalg
Suppleant (1 år) Lene Kildeberg Nyvalg
 
9 - Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
Revisor Anita Scheel Kristensen Genvalg
Henning Hay Genvalg
Suppleant Ole Moesby Genvalg
 
10 - Eventuelt
• Merete Skyum: Takkede på klubbens og HK73s bestyrelses vegne for samarbejdet og for de mange tilskud. Merethe påpegede at Vennerne altid er åbne for dialog og hun glædede sig til samarbejdet i det kommende år.
• Fischer: Takkede Per for de mange år i Vennernes bestyrelse, for det store arrangement og for netop hans kompetencer. Per vil blive savnet.
• Per: Takkede klubben, både som Venner og personligt.
• Fritzen: Ser frem til afholdelse af arrangementer i Valhal.
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyheder

Events

Facebook

HK 73 Frederikssund er en fantastisk klub at være en del af. Vi har en stor ungdomsafdeling og det sammenhold og den opbakning der er til alle vores arrangementer er helt unik.

Se mere her