Vedtægter for HK73 Frederikssund

 
§ 1 Foreningen
1.1 Foreningens navn er HK73 Frederikssund.
1.2 Foreningen har hjemsted i Frederikssundhallen.
1.3 Foreningen tegnes af formand og kasserer, og har formandens bopæl som adresse.
1.4 Foreningen er tilsluttet DIF, DHF, SHF, DGI, og er dermed undergivet disse foreningers vedtægter.

§ 2 Formål
2.1 Foreningens formål er at fremme interessen for og kendskabet til håndboldspillet.
2.2 HK73 vil med udgangspunkt i håndboldspillet søge at aktivere alle aldersgrupper i Frederikssund Kommune.
2.3 HK73 vil tilbyde aktiviteter på såvel bredde som eliteniveau. Eliteniveau skal forstås som deltagelse i den bedste række i en given årgang.
2.4 HK73 vil være én klub, der samler ungdom, senior, old og passive medlemmer om fælles holdninger og aktiviteter.
2.5 HK73's medlemmer skal samles om såvel sportslige som sociale aktiviteter.

§ 3 Generalforsamlingen
3.1 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen
3.2 Generalforsamlingen afholdes hvert år i april måned
3.3 Generalforsamlingen indvarsles mindst 14 dage forud på klubbens hjemmeside, på foreningens opslagstavle og ved udsendelse af mail til de af medlemmerne registrerede E-mail adresser.. Dagsorden og materiale der skal behandles på generalforsamlingen skal være tilgængeligt på klubbens hjemmeside senest 5 dage før afholdelsen af generalforsamlingen.
3.4 Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af 2 stemmetællere.
3. Bestyrelsens beretning.
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
5. Fastlæggelse af kontingent og eventuel kontantrabat.
6. Indkomne forslag. Herunder bestyrelsens forslag til antallet af bestyrelsesmedlemmer for det kommende år.
7. Valg af formand, sekretær og 1 til 4 menige bestyrelsesmedlemmer i lige år, valg af kasserer, næstformand og 1 til 3 menige bestyrelsesmedlemmer i ulige år
8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for en periode på et år
9. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter
10. Eventuelt.
3.5 Valgbar til bestyrelsen og som revisor er medlemmer, der er fyldt 18 år
3.6 Medlemmer, der ikke er til stede på generalforsamlingen, kan ikke uden forudgående skriftlig samtykke indvælges i bestyrelsen
3.7 Medlemmer, såvel passive som aktive, der er fyldt 15 år, og som harværet registreret medlem af HK73 Frederikssund i mindst 3 mdr. har på generalforsamlingen 1 stemme. Et fremmødt medlem kan kun stemme på ét andet medlems vegne, og kun mod forevisning af skriftlig fuldmagt.
3.8 Beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpelt flertal af de tilstedeværen¬de medlemmer. Dog kræves 2/3 flertal ved vedtægtsændringer.
3.9 Afstemning foregår ved håndsoprækning. Afstemningen skal dog foregå skriftligt, såfremt ét tilstedeværende medlem ønsker det.
3.10 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 25 af foreningens stemmeberettigede medlemmer kræver det. Kravet skal være skriftligt med angivelse af dagsorden. Indkaldelse sker som ved ordinær generalfor¬samling. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet er fremsat.
3.11 Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af dirigent og sekretær.
3.12 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til formanden senest 7 dage før generalforsamlingen

§ 4 Bestyrelsen
4.1 Foreningens bestyrelse har følgende sammensætning:
- Formand
- Næstformand
- Kasserer
- Sekretær
- 2 til 7 menige bestyrelsesmedlemmer
4.2 I lige kalenderår vælges formand, sekretær og 1 til 4 menige bestyrelsesmedlemmer. I ulige år vælges næstformand, kasserer og 1 til 3 menige bestyrelsesmedlemmer.
4.3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3/4 medlemmer er mødt. Ved stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme afgørende.

§ 5 Regnskab og kontingent
5.1 Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.
5.2 Ved køb, salg, pantsætning af fast ejendom eller optagelse af lån, forpligtiges forenin¬gen kun ved underskrift af den samlede bestyrelse.
5.3 Foreningsmedlemmer og bestyrelse hæfter kun for gæld med foreningens til rådighed værende formue.
5.4 Det årlige kontingent fastsættes på generalforsamlingen og bestyrelsen fastsætter efterfølgende periodiseringen af kontingentbetalingen.
5.5 Kontingent betales periodevis forud. Medlemmer, der står i restance i mere end en periode, rykkes og kan derefter ikke deltage på hold.
5.6 Alene æresmedlemmer er kontingent fri.
5.7 Studerende (lærlinge og almindelig skolegang medregnes ikke) ydes 25%rabat på kontingent
5.8 Medlemmer, der er sygemeldt i en dokumenteret periode, dog mindst en måned, kan indrømmes kontingentfrihed.
5.9 Bestyrelsen kan ved konkrete henvendelser bevilge et medlem kontingentfritagelse, nedslag i kontingent eller henstand af kontingentet i en periode.

§ 6 Medlemmer
6.1 Som medlemmer, såvel aktive som passive, optages enhver person, når de vedkender sig foreningens vedtægter.
6.2 Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens kasserer med mindst 14 dages varsel og er gældende, når skyldigt kontingent er betalt.
6.3 Bestyrelsen kan uden varsel udelukke medlemmer, der er i restance med een betalingsperiode eller mere.
6.4 Et medlem, der overtræder foreningens vedtægter eller modarbejder foreningens formål, kan af bestyrelsen idømmes karantæne efter høring af
parterne.

§ 7 Æresmedlemmer
7.1 Klubbens æresnål kan tildeles personer, som gennem længere tid har gjort et fortjent ¬fuldt arbejde for håndboldklubben HK73. Alle medlemmer kan indstille personer, men afgørelse træffes af bestyrelsen.

§ 8 Opløsning
8.1 Til foreningens opløsning kræves, at 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede medlem¬mer stemmer herfor på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der skal afholdes med mindst 14 dages varsel og højest 3 ugers mellemrum. På den sidste generalforsam¬ling tages stilling til afviklingen af foreningens formue og ejendele, som skal anven¬des til idrættens fremme

Nyheder

Events

Facebook

HK 73 Frederikssund er en fantastisk klub at være en del af. Vi har en stor ungdomsafdeling og det sammenhold og den opbakning der er til alle vores arrangementer er helt unik.

Se mere her